Shredder Babe

$4.00
Shredder Babe

Sticker of my metal art piece Shredder Babe

Transparent edged 3.3 X 3 sticker

Slap em up!

*free shipping